Bewustwording voor de gevolgen van het pesten

Pesten
Aandacht voor de gevolgen van pesten is erg belangrijk en het creëren van bewustwording mede een belangrijk preventiemiddel. Het is daarom noodzakelijk om zo vroeg mogelijk te starten met het corrigeren van het pesten in (onder andere) het onderwijs, om de gevolgen van pesten uit te leggen. Niet alleen voor het slachtoffer, maar ook voor de dader en de groep eromheen. Door het onderwerp pesten te duiden en bespreekbaar maken op jonge leeftijd creëren we een bewustwording waar iedereen mee geholpen is: het slachtoffer, de pester en de omstanders. In de week tegen pesten wordt aan pesters, slachtoffers, docenten, ouders, broers en zussen, onze samenleving -voor altijd- aandacht gevraagd voor het onderwerp stop pesten. Laten we met elkaar deze aandacht echt vasthouden en proberen om pestgedrag vroegtijdig te signaleren, niet bang te zijn om pestgedrag te benoemen of tegen op te treden en wellicht hiermee voorkomen dat een pester zich doorontwikkeld naar een afgestudeerde werkvloer-hufter.

Agressie, geweld en intimidatie
Er is a
andacht nodig voor de gevolgen van agressie, geweld en seksuele intimidatie op de werkvloer, hier moeten we in de week tegen werkstress van 16-19 november om vragen. Hoe vaak hebben we met elkaar afgesproken hier de schouders onder te willen zetten. De arbeidsinspectie (SZW), toezichthouder voor wat betreft het naleven van de ArboWet, het is helaas niet voldoende. Het gepast straffen van een pester op school en het strafbaar stellen van agressie, geweld en seksuele intimidatie op de werkvloer is de bescherming een slachtoffer nodig heeft. Voor het herstel van deze vorm van werkstress is erkenning d.m.v. straf voor de dader zelf (en niet het bedrijf) noodzakelijk. Je zet tenslotte ook niet de hele school in de hoek wanneer de pester ter verantwoording geroepen wordt, of doen we dat wel…

 

Geplaatst in Blog | Getagged , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Respect for Dutch employment law a matter of course?

An article like ‘Severance payment for refusing power abuser’ in PW|DeGids of the 9th of July 2015 shows there are still many ambiguities with regard to a complaint, henceforth be known as crime, like sexual harassment in the workplace. Resulting in the fact that in many cases the perpetrator easily gets away. Lawyers, judges, complaints investigators and mediators get paid, while the victim in the end pays the price.

Men and women have equal rights in The Netherlands, also in the business community. Equal rights in a living wage, social and health protection, education and the right of protection against sexual harassment in the workplace. Companies have for instance an active duty to prevent sexual harassment in the workplace.

However, including nice principles into a code of conduct appears to be insufficient. It’s about the actual impact, business operations need to be examined and measures have to be taken to counter the risks of violating the policy against sexual harassment in the workplace. When a victim internally reports the crime, he or she is in many cases flooded with ‘misguided’ advice by (if present) the counselor. It appears that the counselor often doesn’t possess the knowledge of how to handle a crime like sexual harassment. This is because of the lacking of policy against sexual harassment in an organization.

Aftereffect of this all is that the ignorance of third parties and the lack of protection will lead the victim like a lamb to the slaughter for the termination of the employment. Employers, directors and managers who are committing sexual harassment well know how to manipulate (and prevent) the ‘independent’ investigation.

So the perpetrator, often the superior of the victim, is protected in court by a disappointing verdict of the judge who despite the evidence stumbles over a not correctly gone through process. The victim is here for not to blame, but the judge does in a sense.

A victim of sexual harassment in the workplace often already suffers for months or years from the perpetrators abuse of power. Being numb, exhausted and emotionally destroyed it is very hard for the victim to find the courage and energy to step forward. It’s downright impudent that the job requirements of a counselor aren’t defined by Dutch law, but meanwhile estimated as the first and crucial stage in the Health and Safety Act, the Civil Code and also on a political level for preventing sexual harassment in the workplace.

The ignorance of the assistance is the main enemy for the victim of sexual harassment. While the bills are being paid for the lawyers, judges or complaint investigator and a perpetrator receives his reward by a redundancy payment or a return to his office, I ask myself the question if the respect for the Dutch labor law is obvious.

Please note: do employers (like Sir and madam in Spitting on Hans’ tosti) and employees (policymakers) know that in The Netherlands a counselor needs to be appointed by means of an official contract? In which are mentioned the usual provisions, but also the job requirements of a counselor.

Geplaatst in Blog | Getagged , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Respect voor arbeidsrechten in Nederland vanzelfsprekend?

Een artikel zoals ‘Ontslagvergoeding voor weigerende machtsmisbruiker’ uit PW|DeGids van 9 juli 2015 laat zien dat er nog veel onduidelijkheden zijn ten aanzien van een klacht, hierna te noemen misdaad, als seksuele intimidatie op de werkvloer. Met als resultaat dat in veel gevallen de dader makkelijk wegkomt, advocaten, rechters, klachtenonderzoekers en mediators betaald krijgen, maar het slachtoffer uiteindelijk de prijs betaalt.

Mannen en vrouwen hebben in Nederland gelijke rechten, ook in het bedrijfsleven. Gelijke rechten op bijvoorbeeld een leefbaar inkomen, sociale- en gezondheidsbescherming, opleiding en het recht op bescherming tegen seksuele intimidatie op de werkvloer. Bedrijven hebben een actieve zorgplicht om onder andere seksuele intimidatie op de werkvloer te voorkomen.

Echter het opnemen van mooie principes in een bedrijfscode blijkt onvoldoende. Het gaat om de werkelijk impact; bedrijfsactiviteiten moeten worden onderzocht en er moeten maatregelen genomen worden om risico’s op schending van beleid rond seksuele intimidatie op de werkvloer tegen te gaan. Wanneer een slachtoffer van seksuele intimidatie zich intern meldt, wordt het slachtoffer in veel gevallen overspoeld met ‘ondoordacht’ advies, door (indien aanwezig) de vertrouwenspersoon. Het blijkt dat in veel gevallen de vertrouwenspersoon niet altijd over de kennis beschikt over hoe om te gaan met een misdaad als seksuele intimidatie vanwege het ontbreken van beleid met betrekking tot seksuele intimidatie binnen de organisatie.

Gevolg is dat het slachtoffer door onwetendheid van derden en gebrek aan bescherming weerloos naar de slachtbank wordt geleid, voor ontbinding van het arbeidscontract. Werkgevers, directeuren en leidinggevende die zich schuldig maken aan seksuele intimidatie weten maar al te goed hoe ze het traject van zorgvuldig ‘onafhankelijk’ onderzoek moeten manipuleren (of voorkomen).

En zo wordt de dader, in veel gevallen de superieur van het slachtoffer, in de rechtbank beschermd door een tegenvallende uitspraak van de rechter die ondanks bewijslast struikelt over een niet doorlopen traject waaraan het slachtoffer geen schuld heeft, maar deze schuld in zekere zin door de rechter wel krijgt toebedeeld.

Een slachtoffer van seksuele intimidatie op de werkvloer gaat in veel gevallen al maanden of jaren gebukt onder het machtsmisbruik van de dader. Murw, uitgeput en emotioneel kapotgemaakt kost het een slachtoffer veel moed en energie om de intimidatie naar voren te brengen. Schaamteloos is, dat taken (functie invulling) van de vertrouwenspersoon niet wettelijk zijn vastgelegd, maar ondertussen door de Arbowet, Burgerlijk Wetboek en politiek wel gezien wordt als de eerste en belangrijkste schakel in preventie met betrekking tot seksuele intimidatie op de werkvloer.

De onwetendheid van de hulpverlening is de grootste vijand voor een slachtoffer van seksuele intimidatie en terwijl de rekening van de advocaat, rechter of klachtenonderzoeker betaald wordt en een dader zijn beloning in de vorm van een ontslagvergoeding of een terugkeer naar zijn bureaustoel ontvangt, vraag ik me af of respect voor het Arbeidsrecht in Nederland wel zo vanzelfsprekend is.

N.B.: weten werkgevers (zoals meneer en mevrouw uit ‘Spugen op de tosti van Hans’) en werknemers (beleidsmakers) wel dat een vertrouwenspersoon dient te worden aangesteld middels een benoemingscontract? Hier staan de gebruikelijke bepalingen in, maar ook de bepalingen van de taak- en functieomschrijving van de vertrouwenspersoon. Hierover een volgende keer meer.

Geplaatst in Blog | Getagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Bullying the younger sibling of harassment

Bullying: boss around, push around, browbeat, teasing

When entering bullying into Google, you’ll find words like kids, children, youngsters, school, etc. This shows that the word bullying is often used in combination with youngsters’ behavior. There’s often a lack of clarity about the meaning of bullying. The dividing line between teasing and bullying is thin, where does teasing ends and bullying starts. The clearest difference between teasing and bullying is the balance of power. The person who bullies places itself above the victim; with teasing the power is in balance, it goes back and forth. So teasing apparently belongs to bullying when looking up the definition, is there a thin line or does teasing ends up into bullying?

Hans the bully
He is certainly not big or sturdy to see, yet everyone is afraid of him. Every day when he enters the playground, the children stop playing marbles to rapidly put their marbles into their pockets. The ones who’re not quick enough will lose their marbles. Hans always knows something nasty to say, which makes you pick up your marbles and hand them over to Hans. To make sure you’re not in the spectacle, the children walk away with bowed heads, quickly into the school. Hans has taken away your marbles and you’re on your own.

It’s true, the Hans that takes away marbles from the children every day on the playground is a bully. But is Hans also a bully when it concerns an adult man with his own company, who sexually harasses an employee on a daily basis for two years. ‘Hans the bully’ intuitively doesn’t match with a perpetrator who harasses employees and in my case even assaults me at the workplace. Of course the word bullying is also suitable for what Hans has does: pushing around, nagging. Nevertheless I can’t remove the image out of my head of children having to handover their marbles to Hans when I hear the word bullying.

Harassment: scare, deter, aggressive action, discouraging, threats, kind of abuse, intimidation

Actually Google confirms my feeling with the word bullying. The word harassment namely gives a different result. By looking up the word harassment you find suggestions like business, labor union, employee, colleagues, etc. Harassment is influencing someone’s behavior by terrifying him or her by threatening with the consequences. By using the words workplace harassment, victims of sexual harassment are easier included than when using bullying at the workplace. By using the word bullying it is much more difficult to create awareness. People associate bullying with the playground and youngsters behavior. “Being bullied at the office?” it’s often laughed off and seen as an immature word, bullying happens on the playground. But what happened at the workplace when we are ‘mature’.

Hans, the harassment-jerk
He is certainly not big or sturdy to see; yet everyone is terrified of him. Every day in the morning when he enters the building, the atmosphere involves and she’d like to hide behind her desk. If she doesn’t elude quick enough, Hans will find her. For Hans she’s his prey and he loves to start the day with belittling her, unwanted touching or snapping at her. She doesn’t dare to pick up her cell phone, afraid of another messages in which Hans trusts himself upon her. The constant threats of Hans that if she talks about his behavior, his wife will leave him and this also includes his parents-in-law’s investment in the company. This means the company can no longer exist and, “that’ll be your fault” says Hans. “Because of you people will lose their job and they’ll blame you for that.” Hans has isolated her and taken away everything from her: self-esteem, respect, confidence, fun, etc. The colleagues look the other way when Hans touches her or snaps indecent proposals to her. Hans is the owner of the company, the owner of the decision who has a job and who will be left alone. She is on her own.

Hans terrifies, discourages victims and spectators to act against his behavior en threatens to sack the ones who dear to resist. The words that represent harassment matches with Hans the director, the mature man that nags, frightens and this can be seen as an abuse. If I would hear at the above, “Hans has bullied her at the workplace”, this would give me a different feeling than “Hans has harassed her at the workplace”.

Bullying or harassment
It is a certain feeling, my feeling, a perception and certainly not a judgment about the events that take place at the playground or at the office. It’s terrible when someone makes your life miserable, whether this is at the playground, the workplace or someplace else. Never can this behavior be justified. Hans has to be stopped both at the playground and the workplace. Victims ask for understanding, awareness so everybody understands what the effect is of what Hans the bully or Hans the harassment jerk does.

Bullying and harassment
I see bullying as the younger brother or sister of harassment. Adults are being harassed at the workplace and youngsters are being bullied at school, but it’s either way criminal behavior and people that bully or harass are perpetrators of psychological terror. This behavior should be penalized in the Dutch criminal law.

Geplaatst in Blog | Getagged , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Pesten het jongere broertje / zusje van Intimidatie

Pesten: jennen, judassen, koeioneren, kwellen, negeren, nijdassen, plagen, sarren, tergen, treiteren, dwarsbomen.

Wanneer je pesten invoert op Google dan vind je woorden als; kids, jongeren, spreekbeurt, basisschool, opvoedadvies, etc. Het geeft aan dat het woord pesten vaak gebruikt wordt bij gedrag van jongeren. Er is vaak ook onduidelijkheid over wat pesten nu eigenlijk zegt. De scheidingslijn tussen pesten en plagen is dun, wanneer is het geen plagen maar pesten. Het meest duidelijke verschil tussen plagen en pesten is dat er bij pesten altijd sprake is van een machtsverhouding, een machtsverschil. De persoon die pest staat boven het slachtoffer, bij plagen zijn er geen machtsverschillen, het gaat over en weer. Plagen hoort kennelijk wel in het rijtje wanneer je zoekt naar de definitie van pesten, gewoon een dun lijntje of wordt plagen vanzelf pesten?

Hans de pestkop
Hij is helemaal niet groot of stoer om te zien, toch is iedereen bang voor hem. Elke dag wanneer hij ‘s morgens het schoolplein op komt, dan stoppen de kinderen met knikkeren om hun kostbare goed snel in de broekzakken te stoppen. Wie niet vlug genoeg is, is zijn knikkers kwijt. Hans weet altijd iets gemeens te zeggen, waardoor je jouw knikkers van de stoeptegels opraapt om ze bij Hans in te leveren. Om maar niet bij het schouwspel betrokken te worden lopen de andere kinderen met gebogen hoofden weg, snel het schoolgebouw in. Hans heeft je knikkers afgepakt en je bent alleen.

Het klopt, de Hans die elke dag van kinderen op het schoolplein knikkers afpakt is een pestkop. Maar is Hans ook een pestkop wanneer het een volwassen man met een eigen bedrijf betreft, die een werknemer twee jaar lang dagelijks seksueel intimideert. ‘Hans de pestkop’ past gevoelsmatig niet bij een dader die zijn werknemers intimideert of zoals in mijn geval aanrandt op de werkvloer. Natuurlijk past het woord pesten ook bij wat een Hans op de werkvloer doet, het is jennen, judassen, kwellen, en treiteren. Toch krijg ik het gevoel dat voor mij bij het woord pesten hoort maar niet uit mijn hoofd; Hans de pestkop die op het schoolplein knikkers van andere kinderen afpakt.

Intimidatie: afschrikking, agressieve handeling, bangmakerij, dreigement, gerechtelijke aanzegging, het aanjagen van schrik, het bevreesd maken, ontmoediging, soort mishandeling, vreesaanjaging

Eigenlijk bevestigd Google mijn gevoel bij het woord pesten. Het woord intimidatie geeft namelijk een ander resultaat. Bij het zoeken naar het woord intimidatie zie je suggesties als bedrijfsleven, FNV, Arboportaal, werknemer, lastige mensen, etc. Intimidatie is iemands gedrag beïnvloeden door hem of haar angst aan te jagen door te dreigen met negatieve gevolgen. Bij het gebruik van de woorden intimidatie op de werkvloer, worden slachtoffers die seksueel worden geïntimideerd makelijker meegenomen dan bij pesten op de werkvloer. Door het gebruik van het woord pesten is het volgens mij ook lastiger om bewustwording te creëren. Mensen associëren pesten snel met schoolplein of het gedrag van jongeren. “Gepest op je werk?”, het wordt vaak weggelachen en gezien als een onvolwassen woord, pesten gebeurd op het schoolplein. Maar wat gebeurd er dan op de werkvloer wanneer we ‘volwassen’ zijn.

Hans, de intimidatiehufter
Hij is helemaal niet groot of stoer om te zien, toch is iedereen doodsbang voor hem. Elke dag wanneer hij ‘s morgens het pand binnen komt betrekt de sfeer op de werkvloer en ze verstopt zich het liefst achter haar bureau. Als ze zich niet snel uit de voeten maakt zoekt Hans haar op. Hans ziet haar als zijn prooi en begint de dag het liefst met haar te kleineren, ongewenst aan te raken of iets toe te snauwen. Haar telefoon durft ze bijna niet meer op te pakken, bang voor weer een bericht waarin Hans zich aan haar opdringt. De constante dreigementen van Hans dat als ze over zijn gedrag zal spreken zijn vrouw hem zal verlaten en hiermee ook het in het bedrijf geïnvesteerde geld van haar ouders. Dat wil zeggen dat het bedrijf dan niet langer kan bestaan, “dat is dan jouw schuld” zegt Hans. “Door jou raken mensen hun baan kwijt en dat zal iedereen jou kwalijk nemen”. Hans heeft haar geïsoleerd en alles van haar afgenomen: eigenwaarde, zelfrespect, zelfvertrouwen, plezier,… De collega’s kijken de andere kant op wanneer Hans aan haar zit of respectloze dingen naroept. Hans is de baas van het bedrijf, baas over wie er werk heeft, baas over wie er ‘met rust’ gelaten wordt. Ze is alleen.

Hans de intimidatiehufter jaagt angst aan, ontmoedigd slachtoffers en toeschouwers tegen zijn gedrag op te treden en dreigt met ontslag wanneer mensen zich durven te verzetten. De woorden die intimidatie vertegenwoordigen passen bij Hans de directeur, de volwassen man die zijn werknemers treitert, bang maakt en dit mag gezien worden als mishandeling. Als ik bij bovenstaande zou horen “Hans heeft haar op de werkvloer gepest” dan heb ik daar een ander gevoel bij dan als ik zou horen “Hans heeft haar op de werkvloer geïntimideerd”.

Pesten of intimidatie
Het is een gevoel, mijn gevoel, een perceptie en zeker geen waardeoordeel over de gebeurtenissen op een schoolplein of de werkvloer. Het is verschrikkelijk wanneer iemand je het leven zuur maakt, of dit nu op het schoolplein, op de werkvloer of ergens anders is. Nooit is dit gedrag goed te praten. Hans moet zowel op het schoolplein als op de werkvloer gestopt worden. Slachtoffers vragen om begrip, bewustwording zodat iedereen snapt wat het effect is van wat Hans de pestkop en Hans de intimidatiehufter doet.

Pesten en intimidatie
Pesten zie ik als het jongere broertje of zusje van intimidatie. Volwassenen worden geïntimideerd op de werkvloer en jongeren worden gepest op school, maar hoe je het ook wilt benoemen het is crimineel gedrag en mensen die pesten of intimideren zijn daders van psychische terreur. Gedrag wat als preventieve maatregel strafbaar gesteld zou moeten worden in het wetboek van strafrecht.

Geplaatst in Blog | Getagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Campaign against workplace harassment

On Monday the 1st of June the Dutch Government has launched the campaign ‘Recognize bullying’. This campaign should make people aware about the consequences and the effect that bullying has on people at the workplace. In Dutch we use the word ‘pesten’ for bullying but ‘pesten’ doesn’t cover the subject, because in the Netherlands most people associate this word with behavior of children on the playground (I’ll tell you more about that in the next blog, published in the first week of July).

‘Spitting on Hans’ tosti’ was present during the days that the Dutch Government launched their campaign ‘Recognize bullying’. Present to draw attention to all the victims of workplace harassment and victims of sexual harassment in the workplace in particular. Most of the workplace harassment is about sexual harassment, which not only makes victims among women but also among men. On top off that we have same sexes harassment, so it goes much further than most of us realize.

‘Spitting on Hans’ tosti’ was present at:

The Haque, 28th of May 2015 – with Dutch Minister of Social Affairs, Lodewijk Asscher

The Haque, 28th of May 2015 – with Dutch Minister of Social Affairs, Lodewijk Asscher

NOS national radio, 1st of June 2015

NOS national TV News, 31st of May 2015

‘Hart van Nederland’, 1st of June 2015

Lunchroom radio, 1st of June 2015  (with Gerrit Hartholt, colleague experience expert (12:00 track 46:27 min)

Geplaatst in Blog | Getagged , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Campagne tegen intimidatie op de werkvloer

Op maandag 1 juni 2015 is de campagne ‘Herken Pesten’ van de overheid van start gegaan. Een campagne die intimidatie op de werkvloer tegen moet gaan. Voor mij dekt het woord pesten de lading niet wanneer je het hebt over mensen die van de werkvloer worden geïntimideerd, pesten wordt door veel mensen geassocieerd met het schoolplein (hierover meer in het volgend blog, week van 1 juli 2015).

‘Spugen op de tosti van Hans’ was bij de start aanwezig om aandacht te vragen voor alle slachtoffers die van de werkvloer worden geïntimideerd en slachtoffers van seksuele intimidatie in het bijzonder, want intimidatie op de werkvloer bestaat voor een groot deel uit seksuele intimidatie. Seksuele intimidatie treft niet alleen vrouwen, maar zeker ook mannen. Daarnaast is er ook nog zoiets als same-sex intimidatie, het gaat dus veel verder dan menigeen denkt.

‘Spugen op de tosti van Hans’ was aanwezig bij:

 

Minster Lodewijk Asscher van Sociale Zaken, Tweede Kamer Den Haag, donderdag 28 mei 2015

Minster Lodewijk Asscher van Sociale Zaken, Den Haag bij  Tweede Kamer op 28 mei 2015

Geplaatst in Blog | Getagged , , , , , , , , , , , , , | 2 Reacties

“Mijn enorme schoonheid is een geschenk aan de wereld.”

(keizer Narcissus)

Appeltje-eitje
Hoe makkelijk om onderaan een blog, zoals bij ‘Fuck de Koning meets Fuck Hans’ te noemen wat het volgende onderwerp zal zijn. Het noemen van het volgende onderwerp was nodig, omdat die zin en de betekenis ervan bij het Fuck Hans verhaal hoort. Het (economische) belang voor een werkgever om uit te dragen dat werkvloerintimidatie niet getolereerd wordt. Het belang voor een werkgever om werkvloerhufters aan te spreken op zijn of haar pestgedrag. Het belang voor een werkgever om aan werknemers te vragen op welke punten de sfeer kan worden verbeterd. Het belang voor een werkgever een anti pestbeleid te voeren en om werknemers een anti pestprotocol te laten ondertekenen. Hierin staat wat we verstaan onder werkvloerintimidatie en wat de gevolgen zijn voor dit gedrag. Het belang voor de werkgever om sancties die op werkvloerintimidatie staan te handhaven. Kortom, het belang voor een werkgever om een gezonde en veilige werksfeer te creëren waar voor de werkvloerhufter geen ruimte is. Een positief moreel klimaat heeft een gunstig effect en bepaalt in een onderneming de motivatie en het humeur van de werknemer. Naast het hanteren van een anti pestprotocol kan samenwerking en begrip op de werkvloer ook een positieve invloed hebben. Niet alleen het aanspreken op verantwoordelijkheid maar ook het geven van complimenten komt de sfeer ten goede, moreel gedrag. Een werkgever of leidinggevende heeft er belang bij om bijvoorbeeld te investeren in een informele werksfeer. Werknemers voelen zich daarbij vaker op hun gemak en door als werkgever interesse te tonen en zelf hard mee te werken, motiveert dit werknemers een stapje harder te lopen. Het belang van het creëren van goede omstandigheden op de werkvloer, het belang om werknemers te waarderen en het belonen van goede prestaties, zorgt voor een actieve en productieve werknemer. Mag ik u voorstellen: het economisch belang voor de werkgever. Appeltje-eitje of toch niet?

Moraalridders op de werkvloer
Het internet staat vol met goede tips om als werkgever een goed en maatschappelijk ondernemer te zijn. Waarom gaat het dan zo ontzettend mis en groeit het aantal mensen die door werkvloerhufters thuis komen te zitten. Is het omdat een positief moraal klimaat op de werkvloer niet bestaat en vaak de werkgever zelf de werkvloerhufter is, zoals Hans. Wellicht is een tekort aan moraalridders -ondanks de voor sommige negatieve lading van het woord- op de werkvloer de oorzaak van de hoeveelheid mensen die niet meer terug naar de werkvloer durven keren. Ik kan me zo voorstellen dat een werkgever die zelf de werkvloerhufter is geen behoefte heeft aan moraalridders aangezien de werkvloerhufter zelf bepaalt wat grensoverschrijdend gedrag is en vaak geen tegenspraak duld. Daarentegen hebben de werknemers van een werkvloerhufter waarschijnlijk dringend behoefte aan moraalridders op de werkvloer. Maar de werkgever, die alle tips en adviezen die op internet te vinden zijn -over hoe werkvloerintimidatie niet te tolereren- heeft net zoals zijn werknemers deze moraalridders misschien niet nodig. Je zou zeggen dat elke werkgever vanuit zichzelf er alles aan zou moeten willen doen om de sfeer op de werkvloer positief en motiverend te houden. Door duidelijk te zijn naar werknemers over het anti pestbeleid van de onderneming en de intern afgesproken sancties op grensoverschrijdend gedrag te hanteren, wordt de speelruimte van de werkvloerhufter beperkt en een positief moraal klimaat gecreëerd. Leren en leren van elkaar doen we ons hele leven -als we daarvoor durven openstaan- we mogen (of moeten) elkaar aanspreken op onze verantwoordelijkheden en op grensoverschrijdend of kwetsend gedrag. Dit is niet alleen de taak van een werkgever, dus ook wanneer die werkgever de werkvloerhufter van het bedrijf is, is het belangrijk om te spreken. De moraalridders die niet zwijgen maar strijden tegen het niet-rekening houden met anderen, zijn voor de mensen op werkvloer van onschatbare waarde. Zeker zolang alle goede tips en adviezen die door verschillende organisaties en adviesbureaus online worden aangeboden –door de werkvloerhufter- niet worden geïmplementeerd. Oorzaak is waarschijnlijk dat de dader van grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer vaak de werkgever of leidinggevende is.

Narcissus
Wie zijn de werkgevers en leidinggevende die een positief moraal klimaat op de werkvloer niet wenselijk achten en niet het economische belang inzien om werkvloerintimidatie niet te tolereren. Dat het geen goede werkgevers/leidinggevende zijn is inmiddels wel duidelijk. Wat ook duidelijk is, is dat werknemers niet goed weten waar ze met een klacht terecht kunnen als een werkgever de werkvloerhufter is. Gebrek aan vertrouwen, emotionele chantage, schaamte, angst en het niet weten waar bescherming te vinden is, weerhoudt werknemers vaak om een klacht tegen een werkgever of leidinggevende in te dienen. Daarnaast zijn moraalridders op de werkvloer helaas schaars, wat weer zorgt voor afzondering en eenzaamheid. Mijn werkvloerhufter was mijn werkgever en is een narcist. Iedereen kent of herkent wel de trekken van een narcist; superieur gedrag, gebrek aan geweten, een onderontwikkeld inlevingsvermogen, een agressieve reactie op tegenspraak, manipuleren om doelen te bereiken, recht denken te hebben op een speciale behandeling en zich onschendbaar achten. Dit zijn maar een paar punten, maar dat narcisme een drukke agenda met zich meebrengt is duidelijk. Voor een narcistische werkgever is het belang om zich te wentelen in narcisme groter dan het economische belang om werkvloerintimidatie niet te tolereren. Dus de vele adviezen die online voor werkgevers te vinden zijn, om een goede en positieve sfeer op de werkvloer te creëren, en meer rendement uit werknemers te halen, bereikt de narcistische werkgever niet. En een -indien aanwezig- anti pestprotocol zal niet worden gehanteerd, in ieder geval niet tegen de narcistische werkgever zelf, gezien de ingebeelde status van onschendbaarheid. Hoe ga je als werknemer de strijd aan wanneer de werkvloerhufter een werkgever is die vervuld is van eigenliefde en een ziekelijke interesse voor zichzelf vertoont (Narcissus). En ga je als werknemer of omstander die strijd aan als je weet dat het persoonlijk economisch belang om deze werkvloerhufter aan te geven negatief is. Die weg is in de meeste gevallen te lang en vaak sneuvelt voor een rechter waarna de werknemer met lege handen naar huis gaat en de werkvloerhufter terugschuift op zijn nog nauwelijks afgekoelde stoel. Toch is het voor nu de enige manier om als beschadigd werknemer een soort van erkenning te krijgen om door te gaan, want dat doen we!

Leven de moraalridder en de vervolgstappen in de campagne Herken Pesten.

 

 

Geplaatst in Blog | Getagged , , , , , , , , , , , , , , , , | Één reactie

Fuck de Koning meets Fuck Hans

Fuck de Koning
Even snel, wat is Fuck de Koning. Crimen laesae majestas is een begrip uit het Romeins recht. De majestas (majesteit) van de Romeinse republiek werd geschonden wanneer iemand zich minachtend over de republiek en haar instellingen uitliet. Majesteitsschennis is een wetsartikel uit het Wetboek van Strafrecht wat stamt uit 1881 onder de noemer van ‘Misdrijven tegen de Koninklijke Waardigheid’. De Belgische grondwet is ten aanzien van dit punt meer vooruitstrevend aangezien majesteitsschennis bij onze Zuiderburen niet strafbaar is, omdat dit wordt gezien als vrijheid van meningsuiting.

Wat is Majesteitsschennis
Wie bepaalt in Nederland nu eigenlijk wat majesteitsschennis is? De Koning zelf hoeft niks te doen, actie ondernemen is aan het Openbaar Ministerie. Hoe een aanklacht nou precies gestalte krijgt is niet duidelijk, wat wel overduidelijk is, is dat het beleid in Nederland bol staat van willekeur. Zo lijken BN’rs onschendbaar in hun uitlatingen over het Koningshuis (denk aan Lucky TV, Hans Teeuwen), ON’rs zijn echter wel de sigaar wanneer zij uitspraken doen die door het Openbaar Ministerie als majesteitsschennis gezien worden. Is Fuck de Koning misschien gewoon een ‘speeltje’ voor het Openbaar Ministerie.

Majesteitsschennis uit het Wetboek van Strafrecht
Majesteitsschennis uit het Wetboek van Strafrecht halen is wat mij betreft een goed idee. We moeten ‘Misdrijven tegen de Koninklijke Waardigheid’ inwisselen voor ‘(seksuele) intimidatie op de werkvloer’ en laten we op deze manier, met Fuck de Koning, ook Fuck Hans uit het Wetboek van Strafrecht halen. Om op deze manier medewerkers niet langer te straffen voor een klacht als werkvloerintimidatie (zoals pesten, seksuele intimidatie, bedreigingen, aanrandingen etc.). En hiermee de mensen die de moed hebben gevonden om naar buiten te treden met deze werkvloerintimidatie, wat een vorm van criminaliteit is, niet verder te ontmoedigen maar juist te stimuleren. Mensen aanmoedigen om ‘aangifte’ te doen en ze te beschermen met een wet die daadwerkelijk en niet met willekeur gehandhaafd wordt.

Fuck Hans
Even snel, Fuck Hans bestaat niet. In de precies 201 pagina’s van Spugen op de tosti van Hans heb ik geprobeerd ‘mijn’ Fuck Hans te beschrijven. Fuck Hans, omdat veel slachtoffers van werkvloerintimidatie te maken hebben met een Fuck Hans. De Fuck Hans waar ik mee te maken had zocht op een vijandige en seksueel getinte manier te close contact.

Hoe gaan we met werkvloerintimidatie om
Wie bepaalt in Nederland nu eigenlijk hoe we met Fuck Hans omgaan? Fuck Hans zelf hoeft niks te doen, nou ja niks, in het ontkennen van de intimidatie gaat uiteraard veel energie zitten. Je moet de klacht natuurlijk niet in ontvangst willen nemen, je moet de afspraken die de werknemer maakt bij de Arbo afbellen, je moet de zakelijke en privé mail lezen (voor zover dat al niet gedaan was), je moet deze werknemer dreigbrieven sturen via een advocaat waarin je de collega chanteert het bewijsmateriaal te overhandigen, je moet de werknemer zo bang maken dat hij/zij niet meer alleen de straat op durft en je moet de werknemer bij andere collega’s belachelijk maken.

Haal ook Fuck Hans uit het Wetboek van Strafrecht
De zojuist opgesomde activiteiten zie je vaak in een voortraject gebeuren en is in Nederland gewoon toegestaan. Als een klacht door de werkgever niet behandeld/geaccepteerd wordt, is een rechtszaak de enige optie om de intimidatie te laten stoppen. De erkenning van de intimidatie is voor een slachtoffer van herhaaldelijke werkvloerintimidatie de lifeline; een dun randje waar een slachtoffer op balanceert om het wel of niet te redden. Weglopen en je verstoppen voor hetgeen je overkomen is maakt mensen vaak ziek(er), er is dan namelijk geen closure. Een rechtszaak is echter niet aan te bevelen want Fuck Hans staat ook in het Wetboek van Strafrecht. Tenminste zo voelt het. Een werkgever blijkt in de rechtszaak beter beschermd te zijn dan een werknemer. Fuck Hans was mijn werkgever en de eigenaar van het bedrijf, hij was het die mij intimideerde met vijandig en seksueel getint close contact. Fuck Hans in het Wetboek van Strafrecht zorgt voor een onveilige en ongezonde werkplek waar geen ruimte is voor duurzame inzetbaarheid. Waar werknemers die een klacht over intimidatie naar buiten brengen vaak tegen aanlopen is juist de schijnveiligheid van de werkvloer.

Fuck de Koning meets Fuck Hans
Door de aandacht die er afgelopen week is ontstaan voor het verwijderen van Fuck de Koning uit het Wetboek Strafrecht, proef ik weer de bittere nasmaak van de rechtszaak tegen Hans. Die vieze smaak over de zitting, het toegestane criminele gedrag van Hans en zijn strafpleiter buiten en in de rechtszaal, de leugens en het niet volledig honoreren van het bewijsmateriaal (whatsapp berichten, getuigen, Arbo, psycholoog, etc.) door de rechter. Ik heb door het naar buiten brengen van de seksuele intimidatie Fuck Hans geroepen en werd, ondanks dat de uitspraak in mijn voordeel uitviel, gestraft voor Fuck Hans. Om te breken met het taboe en de neerwaartse spiraal waarin mijn werkgever mij liet verdrinken, was Fuck Hans roepen mijn enige kans op een erkend overleven van werkvloerintimidatie.

Laat Fuck de Koning ruimte maken in het Wetboek van Strafrecht voor die 500.000 mensen die elk jaar van de werkvloer af geïntimideerd worden.

Onderwerp volgend blog:
Het (economisch) belang voor een werkgever om werkvloerintimidatie niet te tolereren.

 

Geplaatst in Blog | Getagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Het aangrijpende verhaal van Arianne

Via onderstaande link het verhaal van Arianne. Een dappere 25 jarige Arubaanse die aan het eind van mijn lezing op de Universiteit van Aruba opstond.

Arianne, zelf slachtoffer van seksuele intimidatie op de werkvloer, herkende zich in het verhaal van ‘Spugen op de tosti van Hans’. Het was goed om te zien dat de lezing Sexual Harassment in the Workplace mensen zoals Arianne de moed gaf om haar ervaring te delen. Daarnaast was het voor mij een bevestiging, de lezing deed zijn werk en raakte mensen in hun hart. Het belang van het delen van ervaringen is dat het op deze manier duidelijk wordt wat er echt op de werkvloer gebeurd. Niet alleen de (seksuele) intimidatie zelf, maar ook wat het vervolg is wanneer er intern en/of extern een melding van seksuele intimidatie wordt gedaan. Pas wanneer slachtoffers en/of omstanders deze ervaringen naar buiten brengen wordt inzichtelijk gemaakt hoe groot het probleem van (seksuele) intimidatie op de werkvloer nu werkelijk is. Alleen op deze manier kan met een taboe als (seksuele) intimidatie worden gebroken.

Na de lezing heb ik lang met Arianne gesproken, ze wilde graag haar ervaringen op papier zetten en ik heb haar beloofd dit op het tosti-blog met jullie te delen. Ik ben enorm trots op Arianne en ik hoop dat zij in Aruba een voorbeeld mag zijn voor anderen die zich weer in haar verhaal herkennen en via Arianne de moed weten te vinden naar buiten te treden, hoe moeilijk dit ook is.

De namen die Arianne genoemd heeft heb ik uit zorg voor Arianne weggehaald.

Arianne haar verhaal over seksuele intimidatie op de Arubaanse werkvloer

 

 

Geplaatst in Blog | Getagged , , , , , , | Een reactie plaatsen